Information til menighedsråd

Budgetsamråd 2022

Den 30. august 2022 blev der afholdt offentligt budgetsamråd vedr. budget 2023 for de kirkelige kasser i Stege-Vordingborg Provsti.

Beløbsgrænser vedr. anlæg og tilbud

Stege-Vordingborg Provstiudvalg har fastsat følgende beløbsgrænser:

1) Beløbsgrænse vedr. afsluttede anlægsprojekter: Hvis I afslutter et anlægsprojekt med et beløb under kr. 10.000 i plus eller minus, skal de enten krediteres eller debiteres de frie midler – uden provstiudvalgets godkendelse.

2) Beløbsgrænse vedr. anlægsprojekter: Der kan søges anlægsmidler til vedligeholdelses-/istandsættelsesarbejder, ombygning, nyanlæg eller indkøb af f.eks. maskiner, når udgiften overstiger kr. 50.000. Det skal for en god ordens skyld pointeres, at anlægsmidler benyttes til det formål, de er bevilget til.

3) Beløbsgrænse vedr. indhentning af tilbud: Ved alle arbejder over kr. 100.000 +moms skal der indhentes 2 skriftlige tilbud. Det er ikke et krav at menighedsrådet skal vælge det billigste tilbud, men det er et krav, at valget af tilbud begrundes i beslutningsreferat fra menighedsrådsmøde.

Honorarsatser til rådsmedlemmer

Honorarsatser for rådsmedlemmer er godkendt af Provstiudvalget på PU-møde den 9. oktober 2020 og gælder i valgperioden fra 01.12.20 og fire år frem.

Oversigten er vejledende viser hvilke honorarsatser man kan godkende som maksimumbeløb for formænd, kasserer, kirkeværger og kontaktpersoner.

Honorarerne reguleres én gang årligt pr. 1. april.

Hvem må hvad

Mange projekter kræver to godkendelser før arbejdet må udføres; dels en godkendelse af økonomien fra provstiudvalget og dels en tilladelse til at udføre arbejdet fra Stiftsøvrigheden (Stiftet).

Hvis arbejdet kræver Stiftsøvrighedens godkendelse, skal sagen indsendes til provstiet via Byggesagsmodulet på DAP'en, hvorefter sagen videresendes til Roskilde Stift.

På DAP'en under "Håndbøger" - "Bygninger og arealer" - "Hvem må hvad" finder du meget mere information om, hvem der har afgørelseskompetence i sager.

Er du i tvivl - kontakt Stiftet eller Provstiet.

Igangsætning af anlægsprojekt

Inden igangsætning af anlægsprojekt, sendes anmodning til provstiudvalget. Dette gælder dog ikke for anlægsprojekter, som kræver Stiftsøvrighedens godkendelse og som derfor indsendes via Byggesag på DAP.

Ordinært syn og provstesyn

Jf. Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, LBK nr. 1156 af 01/09/2016, skal der hvert år inden d. 1. oktober foretages syn over kirke, kirkegård, præstebolig og eventuelle øvrige bygninger.

Ved synet deltager menighedsrådet, menighedsrådets bygningskyndige og eventuelt ansatte. Der skal træffes bestemmelse om, hvilke ældre mangler, der endnu ikke er udført og hvilke nye arbejder, der skal udføres. Dette indskrives i en synsprotokol. Skabelon til brug for det årlige, ordinære syn findes på DAP - Håndbøger - Blanketsamling til menighedsråd.

Hvert fjerde år erstattes det ordinære syn med et provstesyn. Provsten fastsætter datoen for synet og indkalder menighedsrådet til deltagelse i synet. I synet deltager en bygningskyndig person, der er valgt af provstiudvalget. Også den af menighedsrådet udpegede bygningskyndige deltager i dette syn. Kirkekassen afholder honorarudgiften til såvel menighedsrådets og provstiudvalgets bygningssagkyndige (jf. Diætbekendtgørelsen).

Personfølsomme oplysninger

Husk altid at sende fra sognepostkassen (xx@sogn.dk), når der sendes mail med f.eks. CPR-numre. Jeres private webmail er - som oftest - ikke sikker, og må derfor ikke anvendes til dette formål.

Årshjul

Tidsplan for aflevering af regnskab, budgetter mv. for menighedsråd i Stege-Vordingborg Provsti.