Udbetaling fra reserven

Regler for udbetaling fra reserven

Principbeslutning for udbetaling fra reserven i Ikast-Brande provsti
Puljerne for 5%-midler blev afskaffet af kirkeministeriet med udgangen af 2023. Herefter blev det godkendt på budgetsamråd i Ikast-Brande den 5. september 2023 og den 6. september 2023, at provstiudvalget ønsker at fastholder en del af reserven til en pulje til uforudsete udgifter i løbet af året – lig den tidligere 5%-pulje – og resten af reserven reserveres som en anlægspulje primært til etablering af energioptimering i sognene og resten tømmes hvert år til ekstraordinære afdrag på eksisterende lån.

Reserven udbetales efter nedenstående retningslinjer, såfremt beholdningen tillader:
midler kan efter skriftlig ansøgning via nedenstående ansøgningsblanket tildeles af provstiudvalget til dækning af uforudsete udgifter, der ikke kan udsættes til næste budgetår eller finansieres ved besparelser på budgettet.

I behandlingen af ansøgningen skal provstiudvalget vurdere, om udgiften er uforudset og om kirkekassen har mulighed for anden finansiering af beløbet.
Reserven kan ligeledes efter skriftlig ansøgning tildeles af provstiudvalget som likviditetslån. Lånet skal tilbagebetales indenfor 12 måneder og kan således erstattes af et stiftsmiddellån.
Provstiudvalget fastsætter en bagatelgrænse, således at der kun kan ansøges om beløb, der overstiger 1 % af den pågældende kirkekasses ligningsbeløb – årets tildelte ønsker – tildelte afdrag samt tildelte ligningsbeløb for samarbejder som kirkekassen skal angive ved ansøgningen.
En kirkekasse kan fortsat søge tildeling af reservemidler til dækning af merudgift til løn i forbindelse med sygdom blandt menighedsrådets personale – herunder lønudgifter i sygdomsperiodens første 30 dage – dog først hvis udgiften overstiger 1 % af den pågældende kirkekasses ligningsbeløb.

De årlige efterreguleringer i forbindelse med for meget udbetalt kirkeskat kan dækkes af reservemidlerne.
Ovenstående træder i kraft pr. 1. januar 2024

Ikast-Brande provstiudvalg d. 27.09.2023

 

Ansøgningsskema for udbetaling af midler fra reserven